Andliga fotografier Andliga naturbilder

http://www.rajatieto.com/

Suomeksi auf Deutsch Eesti keeles

Ett äkta andligt fotografi stimulerar till ett andligt vägval
I det mänskliga livet består allting av motsatspar

Man talar till exempel om det världsliga och det högre psyket. Det världsliga psyket värdesätter speciellt det påtagliga, konkreta, och gör hela tiden jämförelser. Det betonar detaljer på bekostnad av helheten och förhåller sig nedlåtande till andligheten, motsätter sig det världsliga förnuftet, det vill säga värdesätter endast allt världsligt och påtagligt.


Foto av Arjo Heinsola

Psyke


Jaget borde styra och ha kontroll över psyket, dvs. vara medvetet om sina tankar. Tanken är som ett dataprogram eller ett "väsen", som strävar efter att förverkliga sig själv. Psyket är medvetenhet, och har i sig självt inga mål. Psyket är som en bil som måste styras eller som en dator som måste programmeras. Psyket kan endast omfatta en tanke åt gången oavsett om tanken är stor eller liten. En stark tanke kan ta över psyket och på så sätt påtvinga människan sin vilja. I hypnosexperiment framkommer det på ett bra sätt hur den egna tanken som man själv anser sann vinner över objektiva sinnesobservationer. Psyket kan då vilseleda människan att tro att hon till exempel är en fågel som pickar frön. Psyket förmår stämma sig n på nästan vad som helst. Människan ser världen utifrån sina egna fantasier.

Människan lever i en fantasivärld - även synobservationer är tankar. Varje människas verklighet inbegriper egna tankar, känslor och erfarenheter, någon annan verklighet är hon inte medveten om. Genom att fästa uppmärksamhet vid någonting gör man detta till någonting verkligt för en själv. Känslor stärker tanken. En tanke som upprepas förstärks, utan att tänka tanken försvagas den småningom. Människan är som sina tankar. Enligt Neale Walschs böcker är hjärnan en materialiserad del av psyket. Neale Walsch betonar förutom den omedvetna och medvetna nivån även den supermedvetna, Själens nivå och den supramedvetna, Skaparens nivå.Schema över psyket

A: Det inre Självet (Kristus, Självet, Skaparen, Gud) är människans kärleksfulla styrcentrum som på något sätt hör ihop med hela världen, både den inre och den yttre. Det är till sin karaktär närvarande, men formlös, och kommer till uttryck genom människan. Skaparen är alltid närvarande i människans liv vare sig hon är medveten om det eller inte

Siffrorna 1-7 beskriver starka tankar som invaderar och upptar rum i psyket, till exempel en skuld, en närståendes allvarliga sjukdom, rädsla för sjukdomar, hämndtankar, förolämpning osv. Tankarna som fyller psyket kan vara många. I människans psyke är också Skaparen alltid närvarande, genom det inre självet. Ibland har Detta avvisats, förringats och förbjudits till att vara en liten punkt som stör det värdsliga livet. Människan har en förmåga att resonera sig till olika fördelar genom att betona någon liten detalj eller någons åsikt.

Det världsliga psyket betraktar företeelser visuellt som genom färgade glasögon. Sett genom svartröda glasögon ter sig livet lätt dystert, mörkt, meningslöst - och tvärtom, genom klara glasögon fylls livet med kärlek, glädje, livsmening och ljus i form av en andlig verklighet. Om sinnet är fullt av värdsliga tankar får Skaparens kärleksfulla, höga budskap och inviter kanske inte något gensvar.

Om Guds väsen

Allt som existerar är vibrationer, energier, och i religiöst hänseende är detta ett uttryck för Gud (jämför med beskrivningen i början av Johannes evangelium). Livet kan inte skiljas från Gud. Neale Walsch betonar i sina böcker att Skaparen inte finns i en form som människan förstår. Människan är en energivarelse i ett energifält, där Skaparens kärleksfulla närvaro och ledning finns, samt vilja, kraft och visdom som materiella och andliga lagar, till exempel i form av en fri vilja. Men människan möter också sitt eget skapande, med Jesu ord: Det man sår, skördar man. Skaparen själv materialiseras inte och rubbar på så sätt inte den fria viljan. Människan kan om hon vill koncentrera sig på negativa saker och använda den fria viljan till att avvisa Skaparens närvaro, ifall den stör hennes strävan att nå förgängliga, världsliga mål.

Människor har alltid haft hjälp av stora förkunnare som med hjälp av viljans kraft antingen har funnits i ett världsligt eller himmelskt medvetande och på så sätt kunnat ge människor svar på livets stora frågor.

Man talar om en materiell och en andlig, högre människa. En andlig känslighet, medvetenhet, hör ihop med människans andliga dimension. Varje människa har som en medfödd möjlighet förmåga till andlighet. Om hon inget gör i detta hänseende, händer ingenting. Jesus till exempel uppmanade oss att först och främst söka Himmelriket, genom att lova att den som söker finner - för den som knackar, öppnas dörren. Jesus och i synnerhet påven framhöll betydelsen av andliga erfarenheter. Centrala delar i strävan efter en medveten gemenskap med Skaparen att ha välvilja i tanke, ord och handling, att inte klänga sig fast, att hylla sanningsenlighet och ärlighet, att utöva bön eller meditation.

I mänskliga situationer och särskilt i samband med andliga händelser är det viktigt att lägga märke till känslan av kärlek och vilket slags gensvar, vibration, som föds i hjärtat. Det hjärtat känner talar om vilken sanning, glädje, och kärlek man har att göra med. Kristi andevärld hör nära ihop med kärlek, frid och glädje. Med kärlekens vita änglar förknippas också rosens doft.


Fotografi. Pyramid i Mexiko. Vid fotograferingstillfället sågs inga ljusfenomen.


Fotografi. I juli 1998 upptäcktes en enorm bild av en vackert tecknad aboriginsk man i södra Australienns ökenområde, 600 km norr om Adelaide. Bilden, som endast är synlig från luften och mäter ca 4 km i längd. Copyright: Image © Geoscience Australia. http://www.ga.gov.au/acres/gallery/marree.jsp


http://www.thisislocallondon.co.uk/news/topstories/display.var.755173.0.divine_vegetation_in_tutors_garden.php

I boken ”Människan och hennes symboler” framförde Carl G. Jung synen att materia och ande är samma sak, det ena sett utifrån och det andra inifrån. Jung myntade dessutom begreppet ”det kollektiva omedvetna”, där allt sammanhör med allt. Människans undermedvetna nivå uppfattas som lika stort som universum. Jung betonade också närvaron av två psyken, personligheter i samma individ. Detta kan man enligt Jung när som helst och var som helst bevisa. Enligt Carl G. Jung har det ur det stora psyket bildats ett litet mänskligt psyke.

Enligt Jung borde människan skapa kontakt med detta inre centrum, självet, genom att ägna det ständig uppmärksamhet. Människan bör alltså leva på två plan eller i två världar samtidigt och följa de fingervisningar och tecken som man får från yttre händelser och via symboliska drömmar. Denna koppling till det inre självet betyder alltså inte att man ska tänka subjektiva tankar. Människan hamnar förutom i det vanliga yttre livet in i ett spännande inre äventyr och blir fri från alla tvivel om det inre självet och upplever en stor lycka och livsmening. Jung betonade att det inre självet kan komma fram under individens liv i små doser som en medfödd möjlighet eller i hög grad beroende av huruvida det världsliga jaget är villigt att lyssna på det inre självets budskap. (Om det inre självet används också benämningar som Självet, Kristus, Gud, Ande osv.)

Till det högre psyket, Själen, hör gemenskap med Skaparen samt kärlek, glädje, intuition, kreativitet, förhandsvetande, drömmar med symboliska budskap, att kunna förutsäga genom aningar, tankar, föreställningar, högre strävanden, vägledning till en medveten, erfarenhetsmässig gemenskap med Skaparen, medkänsla, medmänsklighet, kärleksfull visdom, och en känsla av respekt och vördnad för livet. I en valsituation bör det lilla självet hjälpa det stora självet, det vill säga livet.

I kontakten med själen är människan öppen för en kärleksfull andlig kunskapskälla eller erfarenhet. I strävan efter detta (under meditation eller bön) bör det världsliga psyket, tänkandet åsidosättas för en stund. Om man tänker konkurrerar den andliga händelsen eller meditationen med det världsliga psyket.

Rudolf Steiner poängterar att det i varje människa finns en gömd andlig, högre människa. Denna kan bara människan själv göra aktiv. I trilogin "Samtal med Gud" upprepar Neale Walsch ofta det faktum att människan har en inre styrmekanism, vilken man kan ge olika benämningar, till exempel intuition, aning, säkerhet eller "en känsla i ben och märg” och vars existens inte kan förnekas. Den är en större medvetenhet. En känsla av säkerhet. Och ju mer man litar på den, desto bättre vet man att man kan lita på den. Walsch rekommenderar i sina böcker att man alltid ska hålla en högre tanke i minnet och i valsituationer begrunda vad kärleken skulle göra.

Själsligt är människan en del av ett stort andligt väsen. I det andliga energifältet hänger allt samman. Ett andligt fotografi kan också ses som en del av en stor helhet.

Fotografiet Virgin Mary. Koptiska kyrkan i Egypten. http://www.zeitun-eg.org Marias uppenbarelse för den stora människomassan har fått stor uppmärksamhet världen över.

På ett andligt plan är människan i ständig nära växelverkan med sin Skapare. Nya Testamentets uppfattning om Kristus (Ordet, Logos): ”Ty i honom är det som vi leva och röra oss och äro till...” (Apg 17:28). Jesus betonade att himmelriket finns inom er. Utan att veta om det är människan hela tiden i himlen, något hon bör bli medveten om. Det människan inte varseblir finns inte i den egna verkligheten. Skaparen är närmare än den egna andningen. Andliga böcker betonar att människans medvetande, liv och tänkande beror av det energiflöde och den uppmärksamhet hon får av Skaparen, Själen. När hon somnar förflyttas denna uppmärksamhet bort.

En alldeles speciell information hör ihop med det andliga fotografiet. Ett enda foto kan bevisa att materialism är en irrlära.

Människans kontakt med själen hör ihop med andlig ledning, drömmar med symboliska budskap, att kunna förutsäga genom aningar, tankar, fantasier eller symboliskt drömbudskap, förhoppningar, medkänsla, intuition, högre strävanden, vägledning till en medveten, erfarenhetsmässig gemenskap med Skaparen. Till det mänskliga hör medmänsklighet, kärleksfull visdom, och att känna respekt för livet.3. Clearwater Virgin Mary copyright http://www.realpix.com/

Människan är hela tiden omgiven av motstridiga krafter i olika valsituationer. När en osjälvisk kärleksfull ingivelse intar sinnet, bör man ta det som ett Själens budskap. Ju starkare ”vibrationer” man känner, desto högre är medvetandegraden. Man bör hitta rum för Skaparen i sitt inre, till exempel genom att uppriktigt sträva efter sanningen genom att förhålla sig kärleksfullt till Skaparen, genom att meditera, be och koncentrera sig på andliga ting, genom att lyssna på harmonisk musik, se på konstverk, ikoner, läsa andliga böcker osv. Avatar Amma rekommenderar att man gör allting tillsammans med Kristus (eller med den egna mästaren) och för Honom.

Då människan betraktar någonting skapas en bild på ögats hornhinna av det hon ser. Via nerver leds en elektrisk kod till hjärnan, där tanken blir till, en föreställning av det ögat sett. Människans synobservationer är föreställningar som föds i hjärnan, som människan ”ser”, är medveten om. Som tanke konkurrerar synobservationen med andra tankar. Människan ser det hon förväntar sig se

Avatar Amma på internet http://www.amritapuri.org och http://www.amma-europe.org

Avatar Sai Baba på internet http://www.srisathyasai.org.in

Avatar Meera (Tyskland,Balduinstein) på internet: http://home.arcor.de/maatrix/dir/DirE.html

Om tankens kraft

Människan är som sina tankar. Varje människa anser att de egna tankarna är rättfärdiga, även om vi ofta anammar tankar från en nära omgivning. Utan att tänka efter tar vi till oss allmänna åsikter. En allmän åsikt förändras ibland väldigt långsamt, i synnerhet om de som har makten vilseleder. Ett uppseendeväckande exempel på detta är att man i en del kristna stater ännu på 1800-talet godkände slaveri. Människan har en förmåga att resonera sig till olika fördelar genom att uppmärksamma någon liten detalj eller genom att lyssna på en ”auktoritets” åsikt.

Människan upplever världen utifrån egna föreställningar och förväntningar. Det är mycket svårt att varsebli eller erfara företeelser som strider mot de egna tankarna. Om människan till exempel anser att andliga erfarenheter inte är möjliga, är det högst troligt att sådana inte heller uppenbarar sig, eller att hon på ett medvetet plan inte erfar dem.

På motsvarande sätt påverkar egna föreställningar ens observationer och upplevelser - om man exempelvis förnimmer en hög andlig varelse i ett religiöst sammanhang kan den kristna se eller uppleva Jesus, en buddhist se Buddha, en jude Messias osv. Samma sak kan man märka i nära döden-beskrivningar då någon har mött den egna mästaren.

Tankar kommer och går, men en tänkt tanke skapas, den blir verklig. Människan bör ha kontroll över sitt psyke och sina tankar, precis som hon har när hon kör bil. Andliga mästare framhåller alltid att man bör vara medveten om och iaktta sina tankar. Mänskligt sett är det ofta så att de egna tankarna tvingar sig på människans vilja - människan kör inte bokstavligen sin bil, utan bilen tvingar henne att hela tiden köra på samma sätt i samma cirkel.


Tanken är som ett kommando, ett ”väsen” som strävar efter att förverkliga sig själv. En tänkt tanke förstärks, utan att tänka tanken försvagas den. De egna tankarna påverkar i hög grad vad man tänker, säger, gör, uppskattar, anser, vad en viss sak eller erfarenhet betyder, vad man fäster uppmärksamhet vid eller är intresserad av. Tankarna är som ett filter som väljer ut tankar och iakttagelser som psyket tar emot.

Det är mycket svårt att förnimma eller uppleva företeelser som strider mot de egna tankarna. Människan är som sina tankar. Det egna psyket och de egna tankarna stänger eller öppnar dörren till himmelriket. Tankar kommer och går, men en tänkt tanke blir till verklighet. Bara nuet existerar, stunden vi lever i just nu. Genom stundens tankar skapar man kommande erfarenheter och händelser. Människans hjärna är som ett ”datorsystem” som återbördar tankar, känslor och erfarenheter som hör ihop med gamla beröringspunkter eller händelser som påminner om dessa.


Fotografiet Vortex. En del medier ser sådana här energivirvlar.


Vortex, Riitta Wahlström


Vortex

I västländer ser man på teve i genomsnitt 8-9 år av sitt liv, vilket leder till att man obemärkt börjar anamma åsikter och tankar som teven förmedlar som ens egna tankar. Varje människa anser att hon utifrån de egna tankarna är sann, ärlig och rättrådig. Människan har en förmåga att resonera sig till olika fördelar genom att hänvisa till någon liten detalj eller någons åsikt.

Det andliga fotografiet kan man se som en stimulans, ett budskap från andevärlden.

För andligheten och andliga fotografier är problemet inte sanningen, en brist på utmärkta bevis, utan det oärliga psyket. Samma typ av oärlighet förekom för en tid sedan i och med de ideologiska motsättningarna mellan kommunismen och kapitalismen. Den ena partens information avvisades konstant och förbjöds systematiskt, den betraktades som fel och som förvrängd sanning eller som direkt propagandistisk lögn.

Om till exempel en övervakningskamera visar ett brott, anser alla att det stämmer överens med verkligheten. Men om övervakningskameran bandade en andlig händelse skulle denna troligen utlösa kraftiga självcensurs-, förneknings-, avvisnings- och ironiseringsmekanismer ifråga om apparatens skick och personalens yrkeskunnighet.


Fotografi. Är det en gestalt vid roten av trädet? Ett medium upptäcker även en aura.

Alla religiösa skrifter skildrar människans och skaparens förhållande ur skribentens synvinkel. Redan de forna Upanishaderna betonade att den yttersta meningen med livet är att gräva i sitt inre och hitta själen (Självet) och på så sätt väcka och erfara det gudomliga.

Känslan hör ihop med tanken - och tvärtom, en tanke eller föreställning kopplas samman med känslan. Människans undermedvetna förmår personifiera, att ge känslan en form eller gestalt. En alkoholist kan till exempel se smågubbar som kräver alkohol. Man kan också se ormar, spindlar eller andra kryp som vandrar på huden. Människan är till sin natur ett kärleksväsen och negativa föreställningar förmedlas via hjärnan ut i kroppen och förorsakar stressreaktioner.


Fotografi. Mitt i ljusreflexen finns ett extrafynd - ”paulamargareta”

Psyket kan liknas vid en bil eller en dator, i sig självt har psyket inga målsättningar. Man bör behärska Jaget och styra och programmera psyket. I hypnosexperiment kommer det väl fram vilken enorm kraft som finns dold i tanken och fantasin. (Hypnos handlar om att koncentrera psyket.) Människan iakttar, erfar, förnimmer att de egna tankarna och föreställningarna är sanna, fastän hon samtidigt varseblir verkliga sinnesintryck. Till exempel kan den hypnotiserade ha en verklig föreställning av att vara i en stålbur, till och med stålet kan kännas äkta. Hur personen än försöker kommer han eller hon inte ut ur buren. På samma sätt kan man ha en känsla av att man håller på och drunknar eller kvävs, eller förnimma en kraftig klåda som om myror kröp på huden. Man kan även känna svår smärta eller tro att man är en fågel och pickar i marken med andra inbillade fåglar osv.

Genom sina egna tankar kan människan nästan obemärkt skapa sig sitt eget ”tankefängelse”. De egna tankarna bestämmer vad människan tänker, säger, gör, observerar, vad hon intresserar sig för m.m. De egna tankarna är som ett filter som godkänner eller underkänner de nya tankarna och iakttagelserna beroende på om de passar in i de gamla tankemönstren.

I den urgamla sagan Törnrosa skildras mänsklighetens basala problem på ett symboliskt plan. Människan sover som förtrollad (förtrollad av sig själv, sina tankars fånge, en värdslig sömn, försjunken i det värdsliga) omedveten om sin egen andlighet. Att få kontakt med det högre jaget återbördar människans medvetenhet om den egna andligheten (likt en fågel som släpps ut ur sin bur).

  Fotografi. Naturbild av M. Vikman.

Andlin Väg


Alice A. Bailey kanaliserar i sin bok "Vit Magi" detaljerad information om den andliga vägen och särskilt det hur man skapar en nära kontakt med människans andliga dimension, Själen. I den andliga utvecklingen är det viktigt att bli medveten om att den astrala nivån (fantasivärlden) endast är en illusion. Själen försöker leda människan från mörker till kunskapens ljus och nya upplevelser. Först identifierar Självet sig med en formaspekt så att dualiteten försvinner med illusionen om Självet som form. Det inre Självet blir medvetet om både sig själv och om formen. Man talar om ett högre och ett lägre själv, om självet och dess förklädnader. Man blir varse att den andliga varelsen begränsas av formen. Efter detta ändras balansen, själen börjar inta en kontrollerande ställning, medvetandets aspekt förflyttas mot en högre dimension. Till sist finns bara själen, och man har uppnått det unika högre tillståndet.

I Baileys kanalisering är välviljan det centrala - att man inte genom tankar, ord eller handlingar skadar någon varelse. Det som står oss närmast och direkt intill oss noterar vi ofta inte. Att välja mellan rätt och fel är samtidigt ett val mellan det osjälviska och det själviska. Intuitionen gäller inte obetydliga personliga ting, inte heller ärelystnad eller själviskhet. Meningen med att dagligen meditera är att få hjärnan och psyket att fungera i harmoni med Själen.


Fotografi. Med egen kamera i Angor. Ögat märkte ingen rök, dimma eller annat avvikande.


En ande? Riitta Wahlström

Drömmarsnas Budskap


Känslor hör ihop med tankar och tvärtom, tankar hör ihop med känslor eller fantasier. Människans undermedvetna förmår forma gestalter av en känsla. En alkoholist kan till exempel se smågubbar, ormar eller spindlar som kryper på huden. Man säger att det är synvillor, men för den som upplever dem är de tydliga. På motsvarande sätt kan drömsymboler beskriva en sak på flera olika sätt. Det är väsentligt att göra anteckningar om drömmar som känns viktiga. Människan får av sin Skapare kärleksfull vägledning, och han visar sin uppskattning genom budskap på många olika sätt, även i form av drömbilder. Drömmarna tar fram ett mänskligt perspektiv, andlig vägledning, men de varnar även och skyddar oss. För att bibehålla den andliga jämvikten, och till och med den fysiska hälsan, borde det undermedvetna och det medvetna vara i inre kontakt med varandra och röra sig längs linjer i samma riktning. Drömmar för aldrig med sig budskap som saknar betydelse.

Förutom färger uttrycker växter, djur och vissa religiösa samt geometriska symboler som boll, cirkel, triangel, fyrkant osv. arketypiska symboler. Färgnyanser förmedlar finkänsliga saker. Växter symboliserar människans hälsotillstånd och djur ger bud om uppbygglig respektive destruktiv grundenergi - en tam tiger till exempel tyder på god kontroll av krafterna. Däremot kan en anfallande isbjörn uttrycka problem med driftkontrollen och en råtta som gräver hål (människa=hus) tyda på problem med benstommen, en fladdermus att livsenergin går förlorad, till exempel förebåda en kronisk sjukdom såsom sockersjuka.

Synestesi innebär bland annat en förmåga att se ljud och musik i färger, ibland tvärtom. Från begreppet synestesi kommer även uttryck som rött skynke, "knallröd". Från drömbilder härstammar däremot uttryck som grön av avund, grå av rädsla, röd av ilska.

Pekka Suominen har i sin bok Unikuva, kielikuva, mielikuva, Topword, 2003 (drömbild, språkbild, fantasibild), samlat viktig basinformation utgående från ett stort drömuppföljningsmaterial. Materialet omfattade cirka 10 000 drömtolkningar. Vissa drömtypers samstämmighet var nästan 100%. (Carl G. Jung hade när han skrev boken "Människan och hennes symboler" tillgång till ett drömmaterial om hela 80 000 stycken.) Förutom arketypiska drömbilder har människor gemensamma drömmar. En bil beskriver livets gång, till exempel en befattning; en väg kan stå för många olika slags hinder osv. Känslor, färger och eventuella symboler ger viktig tilläggsinformation. Is och snö i en tågdröm symboliserar svalnade känslor i ett parförhållande. Om man ser att någon har ett svart hjärta eller att svart blod sipprar från hjärtat är drömsymbolen tydlig.

Man kan drömma att en gran faller till vänster om en stig, det vill säga att en betydande man i moderns släkt ska dö. Att plocka snittblommor, att en gås eller svan flyger upp så att den andra fågeln blir kvar, att mala säd och att grädda vetebullar betyder en närståendes död. Alldeles så som när ett hus hänvisar till människa och hälsa, är också ett träd i sin gestalt, till exempel ett tvågrenat träd en symbol för mental störning. Smutsgul färg tyder också på mental störning. Gult i sig står för intelligens och glädje. Harar, äpplen i ett äppelträd och regn är symboler för graviditet. Att erhålla pärlor åsyftar svårigheter från givarens sida. Att ett friskt barn uppenbarar sig är ett uttryck för att glädje inträder i livet. Det kan också tyda på ett andligt uppvaknande, Kristusbarnet.

Det är viktigt att förstå att drömmen hör ihop med budskap om det inre självet, även om det värdsliga psyket inte alltid värdesätter denna dimension. Drömmens syfte är att hela människan. Drömmarnas betydelse som informationskälla framhävs om det värdsliga psyket har ett ovanligt kraftigt motstånd mot andlighet eller om psyket är väldigt stressat.

Drömmen försöker alltid förmedla ett budskap till den drömmande. När man tyder drömmar är stämningen viktig. Speciellt intressant är det då man i drömmen tittar i en spegel - man ser i allmänhet någonting helt annat än man förväntar sig. Spegeln visar personligheten ur den högre mänsklighetens, det inre självets perspektiv, till exempel betyder nakenhet att det inte finns någonting att dölja, att man inte behöver skydda sig bakom personlighetens mask.

En drömsymbol kan även hänga ihop med ett alldeles speciellt budskap, till exempel varför man öppnar ett lås med en nyckel, käpp eller slägga.

Drömmar kan också innehålla önskningar, gamla minnen, men även telepatiska budskap - till exempel Franz Schubert har skriftligt tillkännagett att han hörde melodier i sömnen. På morgonen skrev han ner dem. Drömmar är i hög grad individuella, således kan samma dröm betyda helt olika saker för olika människor. Men det finns även drömmar som betyder samma sak, till exempel ett tåg symboliserar ett parförhållande, en samlagsdröm kan betyda att man börjar med någon ny aktivitet osv.

Människans drömbilder kommer med 1 ½ timmars mellanrum under den ytliga sömnen, och om man vaknar kommer man ihåg drömbilderna. I meditationen strävar man efter motsvarande tillstånd, så kallat alfatillstånd. För att bättre komma ihåg sina drömbilder kan man prova på att rucka på sovtiderna, och dessutom kan man försöka programmera sig att komma ihåg drömmarna. En arketypisk dröm betyder en symbolisk dröm, som är gemensam för hela människosläktet. Även färger är arketypiska, eftersom de exakt specificerar någonting. Några exempel: pengar luktar; kan kanske tolkas som så att ju smutsigare man är, desto mera pengar får man. En liten mängd urin betyder att man på ett negativt sätt blandar sig i någonting, att stå i urin upp till halsen betyder svårigheter. Drömmar har också gett upphov till följande uttryck: Det här (en sak) smakar illa, det här (en sak) sväljer jag inte. Granen symboliserar en man, björken en kvinna, den högra handen tyder på en mansperson och den vänstra en kvinna. Kräfta betyder cancer. En svart huggorm betyder information, ett bett av en svart huggorm tyder på att man kan vänta ett positivt budskap. En häst symboliserar de egna krafterna. En vild attackerande tjur eller ett vilddjur betyder okontrollerbar drift osv.

Psykets vita duk


Händelsernas placering på drömmens "vita duk" är en viktig informationskälla. Varje område är avgränsat och står för speciella egenskaper. Här är också rörelseriktningarna viktiga. Människan identifierar sig med det som sker i mitten av den "vita duken". Till höger om betraktaren finns framtiden och till vänster det förflutna.I mitten: nuet, hjärtat, jaget, själen, känslor
  1. barndomsminnen, medvetna hinder
  2. Gud, himlen, andlighet, utopier, värden
  3. ur hindren ett fritt och idéförverkligande hörn
  4. framtid, gott, tillåtet, rättvisa
  5. realitetsuppfattning, arbete, fysiskt utförande
  6. kropp, fördömelse, rötter, materiell och driftsvärld
  7. omedvetna hinder, socioekonomiska komplex
  8. det förflutna, moder, förbjudet, själviskhet, fel
  9. andlig väg

Ett hus i dröm


Ett hus sägs beskriva drömmaren. Husets inre skick symboliserar drömmarens hälsotillstånd, ytterväggarna berättar till exempel om huden. Om husgrunden rämnar tyder det på att man bör förstärka basen i sitt eget liv. Fönstrens storlek kan relateras till personens sociala jag. Bärande huskonstruktioner ger information om skelettet. Är ugnen i huset trasig har personen hjärtproblem. Även husets färg har betydelse. Källaren symboliserar drömmarens undermedvetna motiv och förverkligandet av dessa.

I tidningen Ultra (www.ultra-lehti.com) 10/2000 ingick en artikel av Hely Alhainen. Följande är en översättning av ett citat ur den finska artikeln:

"Om man drömmer om ett hus är dess inre skick direkt jämförbart med hälsotillståndet hos drömmaren: ytterväggarna berättar om huden, innerväggarna om det andliga måendet. Om husgrunden rämnar uppmanar det drömmaren till att förstärka basen i sitt liv. Fönstrens storlek kan relateras till personens sociala jag. Ägaren till ett hus med små fönster ringaktar sin förmåga, är fönstrena stora är drömmaren en utåtriktad person. Trappor anknyter till sexuallivet och antalet trappor ger information om antalet graviditeter. Bärande konstruktioner symboliserar benstommen. Om ugnen i huset är trasig har personen hjärtproblem, och en kall spis vittnar om att en andlig värme saknas. En dörr är också en symbol för hjärtfunktionen. Köket är förenat med kroppens allmänna välmående; ser köket snyggt och fungerande ut eller är det kanske något helt annat? Om du lider av migrän kan du drömma om att rök bolmar från hustaket. En viktig detalj är husfärgen, vars ursprung finns i färgkategorier. Källaren uttrycker det sätt som drömmaren förverkligar sina undermedvetna motiv. En källare är mörk och man hämtar sina saker där. Man kan göra en oväntad upptäckt av någonting som tidigare avvisats. En prydlig källare där bränsle förvaras beskriver psykets tillstånd samt livsstyrka. En översvämmad källare ger budskap om undermedvetna ingivelser, ibland också om en djup, gömd sorg. Tomma rum kan tolkas som drömmarens osäkerhet över sina möjligheter. Höghusdrömmar förekommer då man löser frågor som rör arbetslivet. En hiss betyder att karriären går framåt, men om hissen stannar är detta en varning för arbetsfrågor".

För att bibehålla den andliga balansen, och till och med den fysiska hälsan, bör det undermedvetna och det medvetna vara kopplade till varandra och på så sätt röra sig längs linjer i samma riktning. Det individuella undermedvetna kommunicerar endast med drömmaren genom att använda symboler som bara har betydelse för henne och inte för andra. Samma symbol kan betyda helt olika saker för olika personer


Fotografi. What is this? Skugga? Copyright: Rhonda
http://moonchildarts.com/mist/what_is_this.htm

Skugga


Den ”mörka sidan”, skuggan, utgör summan av egna negativa tankar och erfarenheter (”Doppelgänger” – en bildlig gränsvakt som andligt hinder) och upplevs ofta som en projektion, en återspegling av en annan människa; det vill säga det mörka hos en själv kan upplevas som ett fientligt drag hos den andra. Det är viktigt att förstå vad det är fråga om. Människan är inuti sina egna tankar liksom i mitten av en boll och tankarna projiceras tillbaka som från en spegel. Rädslor kan inte tänkas bort. Det är viktigt att ge utlopp åt negativa känslor och upplevelser genom att till exempel uttala dem högt eller skriva ner det onda på papper och sedan förstöra dokumentet. Att enbart älta saker tillför energi och förstärker det negativa. Egna misslyckanden borde man försöka älska - man får inte förakta eller hata sig själv. Även rädslor ska man älska, eftersom de förmedlar ett budskap – efteråt behöver man inte längre tänka på rädslan. Mellan tanke och rädsla uppstår lätt en pendelrörelse som ökar i styrka. Hat och orättvisor kan inte ”hatas” bort, i stället bör man önska den orättfärdige Kristi ledning. Negativa energier och sårade känslor borde man inte avlasta på en annan människa. Hälsan, energi(eter-)kroppen och renheten hos tanke och klärvoajans har en nära förenande länk.

Typiskt för skuggan är att man förnekar ”synder” och egenskaper hos sig själv men lägger märke till dem hos andra. I den andra irriterar speciellt drag av den egna skuggan. Det är även typiskt för skuggan att skapa ofrivilliga spontana problemsituationer, till exempel att fälla en elak kommentar eller att förarga någon genom en handling. Människan borde försona sig med och komma i välgörande balans med egna förgörande krafter. Människan är i allmänhet omedveten om denna ”mörka” skuggsida, men i vissa fall känner hon till den.

Med det omedvetnas "kritik" i drömmen menar Jung att man varseblir skuggan och blir medveten on den, därför att den ofta förekommer i drömmen i personifierad form. Andra i drömmen kritiserar bristerna i skuggan. En tid av självfostran börjar. Skuggan är alltid av samma kön.


Kaisa Oikarinen

Tavlan avbildar en skugga (”Hin onde”, en gränsvakt, en Doppelgänger) av ett osynligt väsen i astralvärlden (fantasivärlden, drömvärlden, en värld, som man kan ändra med tankar och känslor) som mänskan själv skapat med hjälp av tankar och känslor. Rudolf Steiner anser den vara en astral räkenskapsbok, som också ansluter sig till tidigare liv. Var och en har sin egen skugga. Ibland ser eller upplever man skuggan av en slump och tycker att det är en hallucination eller ett möte med djävulen. En del klärvoajanter ser skuggan. Den är separat från mänskan, men ansluter sig ändå till mänskan, därför kallas den skugga. Skuggan ändrar sig hela tiden. Negativa tankar syns i astralvärlden som demoniska former. Sinnet, det undermedvetna har förmågan att ge en känsla en form och tvärtom. I den andliga utvecklingen förvandlar det sig från en monstergestalt till en som påminner om en människa.

Alice Bailey skriver i sin bok ”A Treatise on White Magic” att det astrala planet och det så kallade astralljuset bara är rörliga filmbilder, som mänskan själv har skapat. Enligt Neale Walsch är också helvetet bara en personlig tankeskapelse (separationen från Skaparen), fastän man kan uppleva det som faktiskt. Det onda, ”Hin onde” är ett val i mänskans psyke. Kraften, såsom driftbaserad energi, är neutral, men denna energi kan utnyttjas för onda eller goda gärningar.

Andligen-själsligen befinner sig mänskan inne i det stora Väsendet (Kristus, Gud), i dessa energifält. Utan Dennes uppmärksamhet skulle det inte finnas medvetande, tankeverksamhet, andning, liv. Bakom mänskan finns Skaparens kärleksfulla närvaro och styrning, man borde få en medveten erfarenhetsbaserad kontakt med den. I den andliga erfarenheten borde man för en stund avstå från det egna tänkandet. Att tänka är ett skeende i det värdsliga sinnet. Tankar kommer och går, men att tänka på en tanke fyller hela sinnet. Man upplever exempelvis inte naturens alla under, om man bara tänker på gamla saker. Då man upplever måste man koncentrera sig en stund.

Människan får gång efter annan gudomliga, kärleksfulla budskap av sin Skapare. Neale Walsch har i sina böcker i detalj beskrivit kommunikationen mellan Skaparen och mänskan och de centrala synpunkter som ansluter sig härtill. I det här skeendet är negativa, avvisande, villkorsställande tankar det största hindret. Det värdsliga sinnet betraktar saker utgående från värdsliga, personliga strävanden och önskemål och kan begrunda och förklara vilken som helst sak till sin egen fördel. Vanligtvis fäster det uppmärksamhet vid någon liten detalj eller någons åsikt. Genom att begrunda kan det avvisa och förneka både sin Skapare och sin Skapares budskap.

Tanken utför den order som getts åt den i gott och ont, om en människa exempelvis tänker att det är omöjligt att uppleva Skaparen, så verkställer de egna tankarna också här den order som givits. Det är svårt att uppleva eller uppmärksamma saker som strider mot de egna tankarna. Tankarna återspeglar sig också på mänskan själv såsom i en spegel och skapar på det sättet kring var och en ”varelser” som kräver förverkligande, ”datorprogrammeringar”. Om en mänska exempelvis har irriterande, anklagande, hotande, anfäktande tankar, så är det med psykologiska medel lätt att visa att de är egna tankar. Enligt Carl G.Jung börjar en medveten kontakt med den egna psykiska kärnan, det inre jaget (Skaparen) ofta med att personligheten blir skadad. Detta är en kallelse, fastän man inte är medveten om att den är en sådan. Mänskan upplever att den egna lusten eller viljan är hindrade och vanligtvis projiceras detta hinder på något utomstående, omständigheter eller en människa. Någon gång uppstår begynnelsekrisen av total leda. Mänskan borde vända sig direkt mot ”mörkret” eller rädslan och på det sättet klargöra, vad det inre jaget vill av mänskan, vad den hemliga målsättningen är. Här är de drömbildssymboler det inre jaget sänder av central vikt, för det är frågan om nya lösningar, vilkas lösningsmodeller inte ingår i de gamla tankarna. Ibland börjar processen från aha-upplevelser av behovet att utveckla sig själv. Avatar Amma poängterar att det till varje livserfarenhet hör ett gudomligt budskap i såväl positiva som negativa erfarenheter. Enligt Rudolf Steiner ansluter det sig till skuggan också viktiga mänskliga värden, som man borde ta under medveten kontroll, såsom känslor av ängslan, räddhåga att ta ansvar för alla sina handlingar och tankar.Människan befinner sig emellan olika slags motverkande krafter. Man talar också om vita och svarta änglar, om det högre och det värdsliga sinnet osv. I konsten har detta illustrerats som den symboliska kampen mellan St. Georg och draken.I konsten finns det ett flertal avbildningar av hur hjälten vinner över draken, sin egen "djävul". Draken har avbildats på många sätt, också med flera huvuden, Jesus mötte till exempel den onde i sin ökenupplevelse i form av tre olika lockelser av den onde. Mänskan borde uppnå försoning, en välvillig balans mellan de egna negativa strävandena och krafterna genom att förädla dem så att de blir välvilliga i tankar, ord och gärningar.The painting "St. George and the Dragon" by P. Ucello (1395-1475), at the National Gallery, London.


Fotografi från en kyrkogård. Har personen avlidit under sin egen begravning?

Mänsklighetensväsen


Den medicinska vetenskapen vill enbart undersöka människan utifrån hennes cellfunktioner. Andligt är kropp och själ åtskilda, till exempel i en BBC-produktion behandlade man ingående en nära döden-upplevelse som Pam Raynolds hade på Barrows neurologiska klinik i Phoenix. På grund av en hjärnoperation sänkte man för en timme hennes temperatur till 10-15 grader Celsius. Blodcirkulation, hjärtfunktion och andning avstannades. Någon hjärnaktivitet fanns inte. Trots det kunde patienten ge en detaljrik beskrivning av vad som hänt under operationen. Fenomenet kan inte förklaras medicinskt och tyder på att hjärnfunktion och medvetande är åtskilda.

Att frigöra sig från kroppen som en andlig varelse är rätt vanligt, troligtvis har tiotals eller upp till hundratals miljoner människor haft denna upplevelse. I detta tillstånd förflyttar man sig med hjälp av tankens kraft. Alla erfar att den fysiska kroppen bara är ett skal utan eget medvetande. Upplevelsen för ofta med sig att man blir av med rädslan för döden.

Som enskilt test är ”vattenglasprovet” särskilt intressant. Det kan inte förklaras med medicinska metoder. Testet kan lätt upprepas var som helst. Under djuphypnos förflyttas människans känsel till vattnet i vattenglaset varvid den hypnotiserade upplever en klar smärta varje gång nålen rör vid vattnet. Detta sker trots att nålsticket görs av en tredje person i ett annat rum, eller på till och med tiotals meters avstånd. Hypnos kan inte ge en människa en förmåga som inte finns.

Nina Kulagina undersöktes på sin tid grundligt i åratal i Sovjetunionen under inflytande av vetenskapsmän från olika länder, även från väst. Hon kunde med tankens kraft få föremål att flytta på sig upprepade gånger under strikt kontrollerade, vetenskapliga förhållanden. Händelserna har dokumenterats genom fotografering och filmning. Hon kunde även påverka förseglade filmrullar.

Livet är fullt av mystiska fenomen och händelser som inte kan förklaras med materiella lagbundenheter. Varje människa är en andlig varelse och äger på så sätt dolda andliga, telepatiska gåvor. Men människan kan inte bemöta företeelser som står i kontrast till de egna tankarna.


Fotografiet En ängels närvaro.
Fotot togs under varseblivning av en högre ande. På fotografiet syns änglaenergier.

Kristi återkomst


Nuförtiden väntar alla religioner på den stora läraren. Man talar om Kristi återkomst. Kristna väntar på Kristus, judarna på Messias, islamtroende på imamen Mahdia Messias, buddhisterna på Maitreya Buddha och hinduerna på Krishna. Många muslimer tror också att Jesus återvänder efter imamen, då de båda kan framträda tillsammans.

Alice A. Bailey har skrivit över 20 teosofiska böcker som alla behandlar visa mästare, det vita brödraförbundet och deras arbete. I boken "The Reappearance of the Crist” berättar Bailey att hon fått budskap om att Kristus kan komma ut i offentligheten som en egen person och som sådan gå ut bland människorna: "Alla ögon får se honom" (ibid 1:7). I boken betonar Bailey att om människor söker den Kristus som lämnade sina lärjungar för 2000 år sedan kommer de inte att känna igen Kristus. Han kommer som en världsförkunnare och inte som en kristen undervisare. Enligt Bailey kommer han inte som av människa född.

I sin bok betonar Bailey att närvaron av världsförkunnaren kan konstateras genom att människors andliga medvetenhet stimuleras, och att hjärtats medvetenhet om Kristus ökar. Bailey menar att det är uppenbart att offentliga massmedier bidrar till att göra honom känd.


Fotografiet Ljuskors. The Cross of Light of Maitreya in Slovenia

Benjamin Creme har varit i telepatisk kontakt med Maitreya. Se närmare http://www.shareintl.org http://hem.passagen.se/sharesw/

I denna undervisning framhålls särskilt den praktiska kristendomen, att människosläktets lidande är ett gemensamt problem. Människosläktet är en helhet. Människan bör vara medveten om nuet och fri att uppleva en kärleksfull inre ledning, det inre självet. Om hon klamrar sig fast vid det materiella, känslor eller tankestrukturer, hindrar de henne effektivt från andliga upplevelser. En andlig upplevelse är alltid olik den föreställning tanken ger. Om en människa har en stark förhandsuppfattning kan hon gå miste om en unik erfarenhet.

Enligt Creme avser Maitreya inte att grunda någon ny religion eller att skapa en grupp av anhängare, utan att undervisa människor om deras eget inre medvetande. Centralt i det sociala programmet är en strävan efter att avskaffa hungersnöd, samt att ordna bostäder, hälsovård och utbildning för alla. Maitreyas budskap framhåller särskilt att människor bör få till stånd förändringar genom att ta egna initiativ. Ingenting händer om inte människan själv agerar. Endast vackra tankar räcker inte. Man bör hålla i minnet att vi alla är ett – människosläktet och andra skapelser.


Fotografiet Ljuskors. The Cross of Light of Maitreya in Slovenia

Vetensaplig sanning

I den värdsliga begreppsvärlden betyder vetenskaplig sanning att en undersökning kan upprepas ett oändligt antal gånger var som helst i världen. Denna aspekt glömmer lätt bort autenticiteten, att (den andliga) händelsen är sann även om den bara inträffar en gång under pålitliga vetenskapliga förhållanden. En andlig företeelse kan ofta liknas vid fotspår i snö eller sand. En tydlig observation görs, trots att man saknar kunskaper om fenomenets mekanismer.

Ufon

I oktober 1973 fyllde guvernören, sedermera Förenta Staternas president Jimmy Carter, i en NICAP-blankett (observationer av UFOs), där han meddelade att han är övertygad om förekomsten av UFOs på basis av sina egna iakttagelser. I närvaron av ca 20 vederhäftiga personer hade UFOn flugit flera minuter på ca 300-1000 meters avstånd (fram och tillbaka). Jimmy Carter har i blanketten detaljerat beskrivit den händelse gruppen bevittnade. (Mysteries of the Unexplained, The Reader`s Digest Association, New York, 1982). National Enquirer Magazine 08.06.1976 och The form is found on pages 63-65 in Story, Ronald D. (ed), The Encyclopedia of UFOs, (Doubleday, 1980) ISBN 0-385-11681-0.

Photo by Hannah McRoberts

http://www.ufocasebook.com/hannahphoto.html.

Psykiska Fotografier


Artificiella fotografier som antyder andlighet har funnits sedan fotograferingens begynnelse. Om exponeringstiden är lång kan en extra person som råkar komma med på bild ha en ”spökinverkan”. I digitaliseringens tidevarv är bearbetningen av fotografier väldigt lätt. Ju större uppmärksamhet någonting får, desto större är lockelsen att hitta på konstgjorda under. Detta noteras framför allt genom de mönster som kan skönjas på sädesfält i England.

Enstaka andliga fotografier är inte vetenskapliga, och helt säker på en bilds äkthet kan bara den som tagit fotot vara. Det är viktigt att känna till att det finns tiotusentals andliga fotografier och många har tagits under vetenskapliga förhållanden. Andliga fotografier visar att materialism är en irrlära, i princip räcker ett enda foto som bevis.

Människans synsinne registrerar bara en liten bråkdel av en elmagnetisk vibration. Med ett tekniskt hjälpmedel som fotografering kan man bredda observationsfältet.

Tiden 1880-1950 var en materialiseringarnas "guldålder" och präglades av fenomen som olika medier gav upphov till. Medierna frigjorde en okänd, och medicinskt oförklarlig psykisk energi och/eller ektoplasma, vilken gjorde underliga företeelser möjliga. Tusentals sådana materialiseringar förekom. Runt om i världen fanns medier som koncentrerade sig på olika "under". En del var fotografimedier. I deras närvaro uppenbarade sig gestalter på foton. Andra avsöndrade ektoplasma som materialiserade olika varelser, och en del kunde få föremål att röra sig, osv. Vad det egentligen var fråga om vet ingen. Helena Blavatsky ansåg att sådana här fenomen hörde ihop med energicentra och var hälsovådliga för mediet självt. Många framstående medier förlorade med tiden sin förmåga troligtvis på grund av detta, men några bevarade sin förmåga livet ut, bland andra Helen Duncan och Einer Nielsen. Dessa var efter andra världskriget Europas största "talanger". Trots otaliga framträdanden och undersökningar kunde man aldrig påvisa att något fusk förekom. Helen Duncan kunde till och med framträda ute i dagsljus. (Som kuriositet kan nämnas att Helen Duncan till och med fängslades då den materialiserade, döde marinsoldaten offentligt berättade en krigshemlighet, nämligen att hans krigsfartyg hade sjunkit.)

Professionella medier undersöktes också talrika gånger under strikta vetenskapliga testförhållanden. Under den vetenskapliga undersökningen var det manliga mediet i allmänhet naken och i trans, och på så sätt omedveten om händelser runt omkring. Vetenskaplig forskning i detta ämne har också bedrivits av bland annat IMI (Institut Metapsychique International) i Paris ända sedan 1920-talet. Forskningsobjekt var Europas professionella medier, speciellt Franek Kluski omnämns. Se närmare http://www.metapsychique.org

Även medicine professor F. W. Pawlowski beskrev en av Kluskis seanser med en vetenskapsmans noggrannhet genom att samtidigt poängtera att fastän deltagarna ansåg att händelserna var verkliga kunde andra ha svårt att tro skildringen. En intressant detalj i slutet av seansen var att när Kluski började tröttna krympte gestalterna med hälften eller en tredjedel av deras ursprungliga storlek. En detaljerad skildring över händelseförloppet finns på Berlins bibliotek: Experimentalberichte – Die Mediumschaft des Franek Kluski (Warschau) von F.W. Pawlowski, Professor der Anatomie an der Universität Michigan. Zeitschrift fur Parapsychologie 1926, s. 5-22.

International Survivalist Society som verkar i England har i årtionden försökt studera andevärldens väsen vetenskapligt. Sällskapet hänvisar till flera vetenskapliga studier, speciellt nämner man Nobelpristagaren Charles Richet och professor Schrenck-Notzings undersökningar. I professor Schrenck-Notzings verk "Phenomena of Materialisation" finns hela 225 ektoplasmafoton. https://publicdomainreview.org/collections/phenomena-of-materialisation-1923/

I E. Mattiesens verk "Das persönliche Uberleben des Todes" I-III (år 1936) finns en mänskligt sett unik källförteckning över seanser. Även bland universitetsforskare har rikligt med studier utförts.

Följande internetlänkar visar exempel på psykiska fotografier:

http://www.visionsofjesuschrist.com/
http://www.share-international.org/background/miracles/MI_crosses.htm
http://www.share-international.org/magazine/pictures.htm

I USA har andliga fotografier blivit en relativt populär hobby. Flera religiösa organisationer har bildarkiv med material från stora andliga händelser. Talrika föreningar publicerar fotografier på sina medlemmar både för internt bruk och för internet, och därtill ger man råd om hur den här typen av fotografier tas, samt undervisar om den moderna teknikens hjälpmedel. Särskilt intressanta objekt är kyrkogårdar, slagfält och gamla skolbyggnader.


Fotografier. På en tidigare grannes fotografi upptäcktes överraskande även en gestalt, fotografens far i sjukhusdräkt, år efter att han gått bort. På sjukhuset hade aldrig något foto tagits av personen. På ett annat foto på samma filmrulle uppenbarade sig några extra fingrar i nedre kanten av bilden. Där framträder i frågavarande persons fingrar som de såg ut efter en olycka. Något sådant foto av fingrarna har heller aldrig tagits.

Daily Mail UK: Mysterious 'ghostly' face of child

I Hans Holzers bok ”Psychic Photography” (ISBN: 0285502840) finns många olika typer av fotografier. Boken har redan under 40 års tid varit osedvanligt populär. På internet ger sökorden psychic photography book närmare en miljon träffa, och boken ligger även just nu i topp. Sökorden psychic photos och framför allt spirit photos ger också miljontals träffar.

En intressant detalj finns också i Tom Pattersons bok ”100 Years of Spirit Photography” (Regency Press London, 1965), där han har samlat olika andliga fotografier. Exempelvis fotografi nummer 14 visar en tydlig gestalt som brodern kände igen. Systern hade avlidit 27 år tidigare och aldrig blivit fotograferad. Boken antyder att närvaron av mediet William Hope gav upphov till 2 500 andliga fotografier under 24 års tid. (Tom Patterson var generalsekreterare för the International Spiritualist Federation.)

Man kan tänka sig att ett andligt fotografi alltid förmedlar en typ av budskap. Ett äkta andligt fotografi stimulerar till en andlig upptäcktsresa i syfte att bättre komma i kontakt med den kärleksfulla egna inre ledningen – med det inre självet. Men bevis som andra har skaffat kan inte jämföras med en egen andlig upplevelse. En egen erfarenhet kan till exempel befria en från rädslan för döden, vilket inte en annans åsikt eller bevismaterial förmår.


Vortex. Beröring från andevärlden -”paulamargareta”.

Om andling närvaro

Det finns många slag av andliga upplevelser. En andlig erfarenhet som räcker några sekunder kan vara en händelse som förändrar hela livet och därmed vara värdefullare än tusentals böcker och otaliga ”auktoriteters” åsikter. En andlig upplevelse kan vara Själens, Skaparens, direkta budskap eller försök att väcka människan ur hennes världslighet. Neale Walsch har i sina böcker detaljerat beskrivit Skaparens och människans nära förhållande och sätt att kommunicera. Gud talar till exempel hela tiden till varje människa, en annan sak är sedan vem som lyssnar. Han är alltid närvarande och medveten om människans liv. Den andliga närvaron blir man tydligare medveten om då man ler, älskar, skriver av hjärtats lust, lägger märke till naturens skönhet och den egna inre ingivelsen, då man besvarar ett leende från en främmande människa osv.

Skaparen förmedlar sitt budskap genom tankar, ord, föreställningar, känslor, uppmärksamhet osv. Från Skaparen kommer de högsta tankarna, klaraste orden och de djupaste känslorna, med andra ord glädje, sanning och kärlek. Känslor av mindre dignitet har sitt ursprung i andra källor. I strävan efter den inre världen är det viktigt att lämna alla tankar och föreställningar om den yttre världen. Det är via hjärtat man finner och inte via psyket, för där finns bara gamla tankar om Gud. Skaparen finner man genom upplevelser. Att tänka hindrar en från att uppleva. Man kan till exempel inte uppleva kärlek om man tänker på kärlek. ”Jag kan inte tala om min sanning för dig förrän du slutat berätta om din egen.”

Carl G. Jung myntade begreppet ”det kollektiva medvetna”, där människans psyke är via det undermedvetna förenat med hela universum genom att vara en del av det. Avatar Amma betonar i sina böcker att hela världsalltet är inom dig. Rudolf Steiner understryker att det högre psyket, den andliga människan, är förenad med högre andliga medvetenhetstillstånd. Neale Walsch förmedlar telepatiskt i sin bok att kroppen lever i ett kraftfält, som ni kallar själen. Denna livsenergi vibrerar och pulserar, och benämns ljus, urkälla osv. Det finns inget ställe där detta ert energifält slutar och någonting annat börjar.

Jung benämnde detta inre andliga centrum för självet och såg det som en motsats till människans medvetna jag. Detta centrum är människans stora ledare, vän och rådgivare. Varje människa har en egen andlig väg utstakad. Det inre självet kan komma fram i ringa utsträckning eller relativt fullständigt beroende på om människan är villig att lyssna på det inre självets budskap. Hela människans inre psykiska verklighet riktas mot det inre självet (jämför GT: Apokryferna 2:23). Det saknar form och kommer till uttryck genom människan, men hör på något sätt ihop med hela världen, både den inre och den yttre, och är till sin natur närvarande. "Människor har i alla tider intuitivt varit medvetna om ett sådant här centrum.” Grekerna kallade det människans inre Daimon. Romarna avgudade det som en i varje individ existerande, medfödd ande.

Carl G. Jung berättade om den insikt han fått inifrån, om att människan liksom sveper ett skynke över sig som hindrar henne från att uppleva ljusvärldar. Enligt Avatar Amma sveper det inre självet ett skynke över människan, ett skynke som hon när som helst kan befria sig ifrån. Människan kan inte medvetet erfara vad som finns på andra sidan om skynket. Enligt Rudolf Steiner dras skynket undan i ett visst skede av människans utveckling och hon blir varse den andliga verkligheten. Neale Walsch framhåller i sina böcker åsikten att när man håller blicken framför sig kan man i kanten av synfältet ibland observera någonting extra, till exempel ett fenomen från ljusvärlden. När man lägger märke till det försvinner det.

I Christoph Einigers bok ”Die schönsten Gebete der Welt” (finsk titel: Maailman kauneimmat rukoukset, WSOY, 1996) finns även ett tänkespråk av den världskända vetenskapsmannen Albert Einstein: ”Min egen religion är att ödmjukt tillbe ett oändligt andligt väsen som till sin natur står över allt annat, ett väsen som ger sig till känna i små enskilda fenomen som vi varseblir genom våra svaga och otillräckliga sinnen.”

Eva Bell Werbers bok ”the Journey with the Master” (finsk titel: Mestarin matkassa, Era Nova Publishing, 2008) innehåller föreställningen att allt gott - goda handlingar, givmildhet och varje positivt ord - kommer från Skaparen. Skaparen inspirerar alla till goda gärningar och ett positivt handlande. I samma bok poängteras även att känslan av kärlek bör leda till handlingar. Människan bör se sina närmaste som en avbild av Gud. Eftersom det bara finns en, måste Han finnas i alla. Man bör förhålla sig osjälviskt och välvilligt till sina anhöriga utan att önska sig själv något.


Riitta Wahlström. Vortex


Riitta Wahlström. Vortex

Om ÄngelnVärlden ser vi i enlighet med våra tankar. Det är svårt att varsebli eller uppleva sådant som strider emot de egna tankarna. Det är viktigt att vara medveten om vad man tänker, vilka tankar man låter få plats i ens sinne. Människan är som mitt inne i centrum av ett klot eller innanför ett skal av tankar, och de egna tankarna återkastas som från en spegel. De egna tankarna kontrollerar andra tankar, observationer osv. Tanken genomför den befallning den får. Det klokaste skulle vara att välja i stället för att vilja. Om till exempel viljans tanke inte förverkligas återbördas den till sändaren som ett hammarslag och ger upphov till negativa känslor. Dessa kan komma till uttryck i tankar, ord och handlingar. Människan isolerar sig allt mera eller närmar sig sin Skapare. Det som människan inte är medveten om finns inte i den egna verkligheten.

Som ikon symboliserar Maria Guds moder, en kärleksfull ande som ger liv. När man talar om den heliga treenigheten, Fadern, Sonen och Den heliga Anden, handlar det i grunden om en enda Gud och Hans tre uppenbarelseformer.

När det gäller Maria är gränsen mellan den mänskliga modersbilden och den Heliga gudomliga gestalten på många sätt diffus och oklar. För många är Maria en i anden nära kärleksfull vän, en andlig modersgestalt, en kontaktperson mellan människan och Skaparen, en Gudsmoder. Kärleken har en sammanbindande kraft. Det är enklare att älska en form än något abstrakt. Skaparen närmar sig människan i en form som människan förstår. Inom den östliga traditionen finns det många ikoner med Maria som motiv Ikonen ses inom denna tradition som ett tydligt fönster, som en möjlighet till kontakt med livet efter detta. Livet borde levas i nuet genom att iaktta och uppleva, inte genom att älta gamla tankar.

År 2001 utförde kyrkan en undersökning av finländares religiösa upplevelser. Sex procent hade sett änglar och likaså hade sex procent haft transcendentala, utomkroppsliga, upplevelser.

Skyddsänglar förknippas med otaliga mirakelräddningar. I till exempel Merja Niemis bok "Valon maailmassa" (I ljusets värld)[Kirjayhtymä, 1996] finns följande händelse: "En man som hade bråttom till arbetet bromsade häftigt in sin bil då en lysande gestalt med handen höjd stod mitt på vägen. Efter en stund insåg mannen att ljusgestalten hade förhindrat en älgkrock som utan inbromsningen hade varit oundviklig. Ängeln försvann från platsen bort i tomma intet."

Lorna Byrne har rönt stor uppmärksamhet med sina böcker där hon beskriver sina erfarenheter av änglar. I mötet med en ängel försvinner ofta tid och plats för ett ögonblick och man befinner sig i en annan medvetandesfär. Då och då såg Byrne händelser och bilder som på tv eller video. Ibland kom en ängel intill henne och samtalade som en människa. De änglar som Byrne upplevde kom med korrekt information. När en ängel uppenbarar sig för en människa väljer den form och kan anpassa utseendet efter sitt budskap. Änglar hjälper människor på många olika sätt, till exempel genom att styra situationer och visa på möjligheter, uppmärksamma olika angelägenheter, och att ge förståelse och insikter – de är med och hjälper till överallt. Änglarna har genom Guds vilja kommit människan till hjälp, men enligt Byrne har änglar ingen fri vilja som människor har.Konstnärer formar ängelns gestalt enligt sin uppfattning.

Många uppenbarelser förknippas på något sätt med Maria (Google: Virgin Mary Apparitions, över 1,2 miljoner sökresultat). Stor uppmärksamhet har uppenbarelserna i Lourdes och Fatima fått, där Maria i form av en andlig gestalt framträdde ett flertal gånger då hon gav upplysningar och sade sitt namn. Fatimauppenbarelserna hade tre åhörare.

I Lourdes hade fjortonåriga Bernadette Soubirous en uppenbarelse varvid hon i mynningen till en grotta såg en buske som rörde sig häftigt, som om den skakades av vinden (11.02.1858). Samtidigt steg ett gyllenfärgat moln upp ur innanmätet av grottan och efter en stund uppenbarade sig en underskön ung kvinna. Kvinnan log vänligt mot Bernadette och uppmanade henne att komma närmare. Denna händelse efterföljdes av en lång rad, totalt aderton, uppenbarelser i grottan. Händelserna väckte genast stor uppmärksamhet, och skaran som följde Bernadette till platsen blev allt större. Bernadette var den enda som såg och upplevde uppenbarelserna, och hon försattes i trance av dem. I sitt extatiska tillstånd omvandlades Bernadette till ett slags klart lysande, övernaturligt väsen och gjorde ett stort intryck även på sin egen mor. Att man fann en källa och i synnerhet efter att denna visat sig ha läkande inverkan gjorde källan i Lourdes berömd.


Copyright www.turnbacktogod.com

Bildtext. Fotografen såg en vacker ljusstråle i Vatikanen och fotograferade. Överraskande framträder på bilden en änglalik gestalt, trots att ingen sådan observerades.

Talrika andliga fotografier har genom slumpen fångat en änglalik kvinnogestalt. Ett enda äkta andligt fotografi gör andevärlden verklig.Copyright http://www.zeitun-eg.org
På webben finns många foton som hänförts till Maria. Det kanske mest berömda visar när Maria uppenbarade sig på taket till den koptiska kyrkan El Zeitoun i Kairo.

Neale Walsch påpekar upprepade gånger i sina böcker att livet och enskilda händelser framskrider genom tankar, ord och handlingar – människan möter sin egen kreativitet, sin egen ”beställning” på gott och ont. Enligt Pekka Ervast är de vita och svarta änglarna Guds tjänare. Genom att välja de svarta änglarnas tjänster lär sig människan att framöver välja de vita änglarna. Enligt Ervast har allt det goda som människan fått kommit via det onda, det vill säga efter svåra upplevelser.

Synpunkter på Meditation

Det finns hundratals avhandlingar och vetenskapliga publikationer om meditation. I dem framställs meditation som en teknik med enbart positiv inverkan på människans välmående. Man får till exempel bättre kontroll över tankarna och psyket, att förverkliga sig själv blir lättare, den kreativa förmågan förbättras, minnet och inlärningsförmågan blir bättre, att uttrycka känslor blir lättare osv. Målet man önskar koncentrera sig på gör meditationen till en religiös företeelse. Under en religiös meditation försöker man koncentrera sig på Skaparens närvaro. Det som ligger närmast och som är mest värdefullt märker man ofta inte.

Neale Walsch har i sina böcker beskrivit människans och Skaparens nära förhållande samt kommunikationssätt, under telepatisk kommunikation är det världsliga sinnet ”åsidosatt”. All kunskap om andevärlden kommer via människor. Någon direkt kunskapsöverföring finns inte. När människan upplever Skaparen tar Han en form som människan förstår.(Kristus, Gud materialiseras inte, endast människor materialiseras, såsom när Jesus efter sin död framträdde inför sina lärjungar.) I meditation och bön är budskapen ofta symboliska.

Avslappningsövningar är hälsosamma för alla, i såväl kroppslig som psykologisk bemärkelse. Speciellt bra passar de i början av meditationen. Eftersom hjärnans känslocentrum finns i högra hjärnhalvan i samma område som vänster hand kan man börja med att slappna av i vänster hand. Att slappna av i vänster arm inverkar med andra ord gynnsamt på känslocentrumet. Sedan slappnar man av i höger arm och därefter i ansiktets muskler. Som bekant hör ansiktsmusklerna nära ihop med känslocentrumet. Ju högre avslappningsgrad man når, desto mindre uppmärksamhet fäster psyket vid kroppen. Har man smärta är det till exempel mycket svårt att meditera.

Tankar och eventuella fantasibilder som i början av meditationspasset dyker upp i sinnet är produkter av det egna psyket. Som tidpunkt rekommenderas ofta morgonen, eftersom psyket då ännu inte störs av dagens händelser. Som längd på meditationen rekommenderar Neale Walsch till exempel en timme i små doser. Det är viktigt att man upphör med alla sysslor, även att tänka. Särskilt effektivt är det om man kan ge sig själv en timme varje morgon.

Det finns flera olika meditationsinriktningar och tekniker. Att tänka på ett föremål är en koncentrationsövning för tankarna. Meditationsövningen behöver inte vara religiös, till exempel är kreativ visualisering en metod där den egna fantasin skapar det som man förväntar sig av livet. I Silva-metoden används denna metod. En effektiv meditationsform är att om och om igen ställa sig frågan ”vem är jag”. Människan identifierar sig med sina tankar, känslor och kropp och glömmer då lätt den andliga sfären. I denna meditationsform lösgör sig människan från identifieringsmodellen genom att fundera över vem hon är, det vill säga vem det är som erfar och har förnimmelsen, medvetenheten. Denna fråga strävar man inte efter att besvara, utan i stället försöker man förbli i ett observerande tillstånd.

I den andliga litteraturen betonas också vikten av medvetenhet, att man lever i nuet. Det här gör hela livet till en meditationsövning. Avatar Amma rekommenderar att man gör allting tillsammans med Kristus (eller Mästaren) och för Honom. Livets händelser kan ses fotografiskt som en ström av tankar. Man kan också delta i livet genom själsliga upplevelser, varvid man bör stanna upp ett ögonblick för att uppleva genom att besvara ett leende, se en blommas skönhet, lyssna till fågelsång, tänka välsignande tankar, säga vänliga ord osv.

Rudolf Steiner betonade att det under meditationen borde råda fullständig tystnad (stilla som på havsbottnen). Även Bibeln rekommenderar tystnad (Psalm 4:5). Neale Walschs budskap är att Skaparen inte kan förmedla sina åsikter så länge som människan för fram egna uppfattningar. Under meditationen ska man vara observant, men utan intentioner. Tankar kommer och går, men att tänka en tanke eller att tänka på en upplevelse avbryter tillfället och gör en medveten om värdsliga funderingar.

Ljud, färger, dofter, och fantasier ger upphov till en svarsreaktion i kroppens andliga områden, och man blir medveten om dem. Alla är känsliga för musik. Musik kan på ett ögonblick skapa en skön känslostämning. I österländska religioner uppskattas helig musik, att sjunga och recitera heliga texter. De har en renande inverkan, och medvetenheten ökar. Kristna brukar på motsvarande sätt uttala orden Jesus, Kristus, Logos, Kyrie Eleison. Det är viktigt att koncentrera sig på situationen, fantasin är en skapande kraft.

Människan kan uppnå ett högt medvetandetillstånd när hon betraktar en tavla med religiöst motiv och lever sig in i sammanhanget. Samma sak gäller symboler och andlig musik. Professor Iegor Reznikoff (Paris) har utvecklat en inlärningsmetod där man med hjälp av den egna rösten strävar att uppnå ett nytt slag av sammanhang vid gränsen för ens egen kropp och medvetenhet. Rösten kan i bästa fall ha en renande, befriande och terapeutisk inverkan på de känsligaste inre områdena hos lyssnaren. Enligt Reznikoff finns det vissa punkter i kroppen där medvetandet eller själen finns och lever. I dessa punkter av kroppen är vi i beröring med den andliga världen. Enligt Reznikoff gör en helig ikon eller sång koncentrationen lättare och de berör olika delar av kroppen: hjärtat, huvudet, halsen osv. Reznikoff antyder att det finns ett samband mellan dels ikonen och kroppen och dels mellan rösten och kroppen. En ikon påverkar själen genom kroppen. Samma påverkan ger sånger. Reznikoff menar att en helig sång kommer till via kroppens resonans.

Musiken i primitiva kulturer är fortfarande vid sina urkällor, eftersom de har bevarat ett vokalt samband mellan den synliga och osynliga världen. Samma idé ser man hos shamanerna. Under antiken och den tidiga kristna traditionen uppfattades en människas liv som en själslig resa eller som en själens utveckling. Med hjälp av sången kan människan göra en resa till det osynliga och tillbaka. Att sjunga fungerar som ett färdmedel för själens resa. Reznikoff betonar en helhetsinriktad musikalisk, vokal påverkan. Varje del av människan är ett instrument och på sitt sätt viktigt, därtill är människan också som helhet ett instrument och behöver både låga och höga frekvenser. Om en människa är till exempel alltför medveten om någonting, behövs låga toner för att förstärka kroppsmedvetenheten. Kroppens resonans för tonerna och stavelserna förenas på så sätt med betydelsen av orden i en sång. Till exempel ordet 'amen' ger starka vibrationer i kroppen som ett slags bekräftelse på såväl kroppslig som själslig nivå.

Nutidsmänniskan lyssnar på ljud med sina öron. Men hela kroppen är mottaglig för ljud, oavsett om personen är medveten om det eller inte. Reznikoff gör skillnad mellan religiös och helig konst. Som exempel på religiös konst nämner han Tintorettos målning Korsfästelsen. "Ju längre man betraktar verket, desto mer påverkas man av motivet, strukturen, skönheten, konstnärens skicklighet och förs in i en värld av tankar och känslor". Ikoner å andra sidan leder inåt, mot ett tillstånd av stillhet och bön, till kontakt med Gud. Det samma gäller för musiken, Mozarts mässa har till exempel ett religiöst tema. Den är mycket vacker och åhörarens tankar leds för en stund till Gud, men musikens budskap kan också lätt leda åhöraren bort från bönen mot tankens och känslans värld. En helig sång kan via rösten leda till en kontakt med det osynliga. Detta har ett direkt samband med Anden, Gud. Det riktar sig inte mot människan utan mot den andliga världen.vortex

http://www.medjugorjeusa.org/lightphotos.htm

http://www.iltalehti.fi/fiidifi/2015041219504559_fd.shtml

Om lycka

Alla människor vill uppleva lycka. Enligt Avatar Amma ska vi sluta söka efter världslig lycka, eftersom det vi söker finns inuti oss. Du söker något som du redan har. Vi borde bortom förnuft och sinne ställa in oss på livets energikälla, uppleva Skaparens kärleksfulla närvaro. Avatar Amma förmedlar att Skaparen är medvetenhet, insikt. Allt sker i Skaparens sinne. Den gudomliga kärleksfulla närvaron kan man endast finna och uppleva inuti sig, inte genom att sträva eller söka efter något utanför en själv.

All kunskap om andevärldar kommer genom människan. Det finns ingen direkt kunskapsöverföring. Gud materialiseras inte och talar inte om sin vilja. Avatar är en andlig mästare som med hjälp av viljan befinner sig i antingen den världsliga eller andliga medvetenheten om himlen. Andliga mästare har samma uppfattning om andlighet.

Kärlek, empati, mänsklighet, vänlighet, välvilja och att hjälpa och visa andra hänsyn är viktigt för hjärtat och själen. Kärlek är inte något som förekommer i en jordisk dimension, det vill säga en ytlig förnimmelse eller tankereaktion, utan en inre upplevelse. Andligt och själsligt älskar kropparna inte varandra. Även den andras skönhet upplevs på ett själsligt plan.

Kärlek kan inte tas. När vi ger kärlek förnimmer vi den genom mottagaren – som ett eko eller resonansen i stämgafflar – förutsatt att mottagaren är på samma våglängd. Andligt och själsligt är kärlek en gudomlig vibration. Att känna kärlek är nära förknippat med förhöjd medvetenhet och kreativitet. I konstnärssammanhang talar man om en musa som inspiratör för skapande. Endast genom att uppleva kärlek kan vi bli medvetna om Skaparen. I en djup kärleksrelation förenas två och blir ett.

Ju mer vi uppmärksammar Skaparen desto verkligare blir Han i livet. Varje tacksam, kärleksfull tanke som riktas till Skaparen; bön, meditation och gärning som gynnar andra och livet, främjar denna koppling. Ibland söker människan lycka genom droger. Detta är som att hälla varmt vatten på fötterna vid kyla: värmen känns en stund men tillvaron blir därefter ännu mer tröstlös.

Människan kan genom förhandsvillkor och förväntningar hindra kontakt med Skaparen. Jesus lärde att vi ska närma oss Skaparen som ett barn, nämligen kärleksfullt, uppriktigt utan krav och förväntningar. Jesus betonade denna livsföring som ett sätt att bli medveten om Skaparen och himlen.

Den lutherska folkkyrkan har haft en avvisande inställning till andliga upplevelser, till och med till upplevelser av Kristus. Kyrkoherden Voitto Viro framför i sin bok "Sielu on suunnaton ihme" (själen är ett obeskrivligt under) skälet till protestanternas negativa förhållningssätt till att möta Skaparen inom mystiken: "människans syndighet och grunderna i rättfärdiggörelseläran äventyras".

Trots att den lutherska folkkyrkan ställer sig avvisande till människans egna bemödanden och andliga erfarenheter, så uppmanar Jesus till det motsatta. I Bergspredikan gav Jesus detaljerade anvisningar om personliga andliga strävanden och betonade välvilja och sinneskontroll samt renhet. Kristusupplevelse, kärlek, glädje och sannningsenlighet går hand i hand. Jesus talade om den kärleksfulle Fadern och uppmanade till andliga möten med Kristi andevärld och att allra först till och med få en medveten upplevelse av Skaparen och himlen. På ett kyrkligt plan avvisas denna andlighet effektivt genom att måla upp en bild av en hämndlysten, dömande och skrämmande Gud. Kärlek och rädsla exkluderar erfarenhetsmässigt varandra.

Kyrkan framhåller att synden leder människan till Guds dom och evig förtappelse. Bibelns ursprungliga ord aionios betyder dock tidsperiod, inte evig. Det vore bra om vi uppfattade synden som en faktor som skiljer människan från Skaparen.

I lutheranismen skänkte Jesus genom korsfästelsen frälsning åt människornas synder och kvalificerade därigenom människan för himlen. Frälsningen grundar sig enligt kyrkan på tron på nådeläran. Människans tankar och gärningar inverkar inte på frälsningen. För Jesus ter det sig främmande att människan skulle offra sig eller döda någon för att duga inför Skaparen.

Enligt Avatar Amma har alla människor under sitt liv en möjlighet att bli upplyst, det vill säga få en himmelsk upplevelse, en medveten kontakt med Skaparen. Om människan fokuserar på en gudom som har konturer fäster hon först uppmärksamheten vid formen - om fokus däremot är på en gudom utan konturer blir den himmelska upplevelsen en medveten sammansmältning med kärleken, sällhetens hav, Skaparens ljus och enheten. Det är mycket svårt att älska en abstrakt Gud. Det är avsevärt enklare att rikta sin uppmärksamhet och kärlek mot Guds manifestation och därigenom erfara kärlekens upphöjande kraft och medvetenheten som hör samman med denna.

Avatar Amma rekommenderar som andlig väg hängivenhetens väg, som innebär osjälvisk och kärleksfull förtröstan på En Gud. På hängivenhetens väg kan man njuta av saligheten genast från starten. Att på kunskapens väg sträva efter den yttersta sanningen är mycket svårt och Amma menar att endast en eller två av tusen personer lyckas. När vi utvecklar vår andlighet når vi ett enhetstillstånd och dubbelheten försvinner, allt ses som ett uttryck för Gud.

I den andliga litteraturen framkommer det att efter döden följer upplevelse omedelbart på tanken. Denna speciella företeelse tar avatar Mother Meera upp i boken "Bringing Down the Light" där hon klarsynt med ord och illustrationer beskriver händelserna efter en närståendes död. Även här blir det tydligt hur människans egna tankar reflekteras i henne som en spegelbild och att det är svårt att bli fri från inrotade tankar.

I boken "Keskusteluja Jumalan kanssa 2" (Samtal med Gud 2) förmedlar Neale Walsch på sidan 117 iakttagelser om händelser efter döden. Människan kan välja ett av tre alternativ på samma sätt som i det riktiga livet. "Ni kan resignera inför era okontrollerade tankealster, ni kan skapa en upplevelse medvetet och med eftertanke eller uppleva ett kollektivt medvetande. Detta sista alternativ benämns återförening eller återgång till enheten."

Människan erfar att de okontrollerade tankarna är verkliga, som om de var starkare än det kollektiva medvetandet. Kollektivt medvetande borde "accepteras och anammas". Då blir människan ett med enheten, det vill säga kärleken och den outsägliga saligheten.

En människa kan ha funderat på vad som händer efter döden. Dessa tankar blir verkliga, det vill säga de intensivaste tankarna som man håller fast vid blir verkliga precis som i det jordiska livet.

Neale Walsch skriver att uppfattningen om helvetet efter döden är något som det egna psyket formulerat, även om det kan verka synnerligen realistiskt. Människan kan genom sina tankar isolera sig från Skaparens ljus, glädje, kärlek och medvetenhet in i en mörk och ångestfylld tankebubbla.

Om en övervakningskamera bandar ett brott anser alla, även i domstolen, att händelseförloppet som visas är sant. Om övervakningskameran däremot skulle banda en andlig företeelse skulle detta utlösa sällsynt kraftiga mekanismer som självcensur, förnekelse, tillbakavisande och förlöjligande vad gäller apparatens skick och personalens utbildning. Människan kan på bekostnad av sanningen resonera sig till vilka fördelar som helst genom att hitta på förhandsvillkor eller betona eller förvränga någon liten detalj.

Alla människor bemödar sig om att förklara att deras handlande baseras på förnuft och fakta. Neale Walsch delger uppfattningen om att en känsla; kärlek eller rädsla, alltid finns i bakgrunden. Sällan motiveras dock handlingen med upplevd känsla. Ingenting sker utan tanke. Tanken, sinnebilden är både en inbjudan och en kraft som ska uppfyllas. Alla upplever livet utifrån sina tankar och livet går i den riktning som tankarna för.

Överallt i världen är det lätt att upprepa "vattenglasprovet" där människans känsel under djuphypnos förflyttas till vattnet i ett glas. När en tredje person rör vattnet med en nål upplever den hypnotiserade smärta, även om handlingen sker i ett annat rum eller utanför byggnaden. Hypnos kan inte ge en människa en förmåga som inte finns. Testet visar att hjärnan är en del av psyket. I sin bok "Hypnoosi" (Tammi, 1968) beskriver psykolog Jarl Fahler utförligt med början på sidan 226 de vattenglasprov han utfört och vilken teknik han använt och detaljer som man bör ta hänsyn till.

Vid hypnostest kommer den enorma kraft fram som döljs i tankar och uppfattningar. Människan varseblir, upplever och känner att de egna tankarna är sanna trots att hon befinner sig i en sinnesverklighet. Människan tillägnar sig ofta tankar och åsikter utan större eftertanke, till exempel om filmer, serier, politiska tal osv. När vi väljer våra tankar skapar dessa en egen värld och psyket börjar agera i enlighet med den.

Om man till exempel accepterar uppfattningen att det är omöjligt att uppleva Skaparen hindras man från denna möjlighet. Det är svårt att upptäcka eller uppleva något som är i strid med de egna tankarna. Det vore väsentligt att vara välsinnad och omsorgsfull med varje tanke man godkänner i sinnet.

Även om man skulle se alla fotbollsmatcher och läsa allt om fotboll är detta en objektiv observation – om man däremot själv skulle spela, om än bara för en kort stund, skulle förståelsen ha en erfarenhetsmässig karaktär. Om vi på samma sätt lyssnar till ett obegränsat antal predikningar och läser oändligt med andliga böcker skulle kontakten med Skaparen ändå vara otydlig. I fråga om Skapelseupplevelsen är en eller två sekunder av genuin upplevelse värdefullare än all världslig kunskap.